คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจร ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกอบด้วยดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2. ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.นันทกร บุญเกิด   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3. ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  อินณวงค์          มหาวิทยาลัยศิลปากร