คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจร ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกอบด้วยดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ  โล่ห์วนิชชัย                       ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์สุกัญญา  กล่อมจอหอ                             รองประธานกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์วัฒนาภรณ์  โชครัตนชัย                          กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมัยพร   เจริญพร                           กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ต่อบุญสูง                        กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  คงฤทธิ์                              กรรมการ
7. ดร.วราวุธ  ธนมูล                                                                  กรรมการ
8. ดร.จิรวรรณ  อุ่นเมตตาอารี                                                  กรรมการ
9. ดร.บุษราคม  ป้อมทอง                                                        กรรมการ
10. ดร.พวงพรภัสสร์ วิริยะ                                                       กรรมการ
11. ดร.ปรัชญ์ บุญแซม                                                            กรรมการ
12. สพญ.ดร.แคทรียา  สุขวรรณ                                             กรรมการ
13. ดร.ขวัญประเสริฐ  พันธุ์ชัย                                                กรรมการ
14. นางสาวภัทราพร  ยุธาชิต                                                 กรรมการ
15. นายนิรวิทธ์ เพียราษฎร์                                                    กรรมการ
16. นายสุขสรรค์  ตันสิริ                                                          กรรมการ
17. นางสาวสุกฤตยา  ด่านณรงค์                                           กรรมการ
18. นางสาวจารุวรรณ กิตติเวทยานุสรณ์                               กรรมการ
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  ภานุรักษ์                        กรรมการและเลขานุการ
20. ดร.ศิวพร  แพงคำ                                                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
21. นายเจษฎา ทิพยะสุขศรี                                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
22. นายสุวิจักษณ์  ปรึกกระโทก                                            ผู้ช่วยเลขานุการ
23. นางสาววันวิสาข์  คำทวี                                                   ผู้ช่วยเลขานุการ