อาคาร 1 ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์/โทรสาร : 044 934523

โทรศัพท์มือถือ  082-1330583 (คุณสุวิจักษณ์ ปรึกกระโทก) 085-7695754 (ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์) 081-5926658 (ดร.ศิวพร แพงคำ)

096-5456528 (ผศ.ดร.บุพชาติ ต่อบุญสูง) 089-5759525 (อ.เจษฏา ทิพยะสุขศรี)

เว็ปไซด์ : www.apic.nrru.ac.th , facebook : APIC NRRU 

e-mail   : apicnrru@gmail.com / suwichak704@hotmail.co.th