วิสัยทัศน์ของศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจร ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่พึ่งของท้องถิ่น