เพื่อเป็นหน่วยงานเฉพาะทางในการบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สู่การบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านการแปรรูปและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรครบวงจร ผ่านความร่วมมือภาคีเครือข่าย สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และความยั่งยืนของท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
  1. เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยอาศัยการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ ผลงานวิจัยที่มีอยู่เดิมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และจากเครือข่ายต่างๆสู่การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
  2. สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของพืชและสัตว์เศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมาและภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ตั้งแต่การพัฒนาในอุตสาหกรรมต้นทาง กลางทาง และปลายทาง พร้อมทั้งในอุตสาหกรรมต่อเนื่องนำสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง
  3. เพื่อสร้างรูปแบบการนำนวัตกรรมการแปรรูปทางการเกษตรเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาและภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีความเป็นอยู่ทีดีขึ้น และจะส่งเสริมให้ยังคงเป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ รวมถึงผักผลไม้การเกษตรอื่นๆโคเนื้อ โคนม แพะแกะ ไก่เนื้อ ที่สำคัญของผลิตผลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศและของโลก ต่อไป
  4. เพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เช่น ISO9000 ,ISO17025, ISO1800, ISO14001 ฯลฯ