เป้าหมายผลผลิต

ในการดำเนินงานของศูนย์ APIC มีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการดำเนินงานตามพันธกิจของศูนย์ APIC แบบครบวงจรทั้งระยะต้น กลาง และปลาย โดยมีเป้าหมายดังนี้

1. เป้าหมายการดำเนินงานระยะต้น

เป้าหมายผลผลิตระยะต้นทางมุ่งเน้นในด้านการวิจัยและพัฒนาให้ได้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาต่อยอดที่มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ รวมถึงการรวบรวมองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทุกสาขาวิชาที่มีเกี่ยวข้องกับพันธกิจของศูนย์

2. เป้าหมายการดำเนินงานระยะกลาง

เป้าหมายผลผลิตระยะกลาง มุ่งเน้นในการให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งการให้คำปรึกษา ตามพันธกิจของศูนย์  แก่กลุ่มเป้าหมายทั้ง เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย SMEs  ความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน องค์กรต่าง ๆ ภาคีเครือข่าย สถาบันการศึกษาทุกระดับ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ขอรับการบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และการขอรับคำปรึกษา

3. เป้าหมายการดำเนินงานระยะปลาย

เป้าหมายผลผลิตระยะปลาย มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ และการได้รับการรับรองมาตรฐานของ เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย SMEs  ความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน องค์กรต่าง ๆ ภาคีเครือข่าย สถาบันการศึกษาทุกระดับ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ของชุมชน ท้องถิ่น สู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน