การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพในการดำเนินงาน

ศูนย์ APIC ดำเนินการควบคุมมาตรฐานโดยยึดหลักความเป็นสากล และแนวทางการดำเนินงานที่มีมาตรฐาน ตามพันธกิจของศูนย์ ดังนี้

1 ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1.1 ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน มีระบบและกลไกในการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพ ดังนี้

1) ดำเนินงานสนับสนุนการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

2) มีการกำหนดนโยบาย ความรับผิดชอบ และการทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อให้การสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณนักวิจัย

1.2 ด้านการวิจัย มีระบบและกลไกควบคุมมาตรฐานและคุณภาพ ดังนี้

1) มีการกำหนดนโยบายและแผนงานวิจัยครบตามภารกิจ

2) มีการบูรณาการงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ กับการเรียนการสอน และบริการวิชาการ

3) มีการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ และถ่ายทอดสู่การบริการวิชาการ

4) จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ จากทั้งแหล่งทุนหลากหลาย

5) เผยแพร่ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ทั้งการประชุมวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งระดับชาติ นานาชาติ

6) มีการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับภาคีเครือข่ายทั้งภายใน และนอกมหาวิทยาลัย

1.3 ด้านการบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีระบบและกลไกในการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพ ดังนี้

1) มีการกำหนดนโยบาย และแผนงานการบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของหน่วยงาน

2) มีการเผยแพร่ผลงานการบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต่อสาธารณชน

3) มีการบูรณาการบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับพันธกิจ

1.4 ด้านการบริหารจัดการ ดำเนินการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานความหลากหลาย และความเป็นอิสระทางวิชาการ แต่มีประสิทธิภาพ โดยมีระบบและกลไกการดำเนินงาน ดังนี้

1) มีการบริการจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีอิสระทางวิชาการ

2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการบริหารงานผ่านระบบและวิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม คุ้มค่า คุ้มทุน

3) มีระบบประกันคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง