ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดตั้งส่วนงาน

          1 ผลกระทบต่อวิชาการ

1) มีผลการดำเนินงานสนับสนุนการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

2) มีการกำหนดนโยบาย ความรับผิดชอบ และการทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเครือข่ายในท้องถิ่นและส่วนภูมิภาคเพื่อให้การสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3) มีการบูรณาการงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ กับการเรียนการสอน บริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในสาขาที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย

4) มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ที่เกิดขึ้นตามพันธกิจในลักษณะของการถ่ายทอดเทคโนโลยี การประชุมวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ

        2 ผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ

1) มีการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและบริการวิชาการในเชิงพาณิชย์กับภาคอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับรายได้ของภูมิภาคและประเทศชาติ

2) เกิดกลไกความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐด้านการวิจัยและบริการวิชาการกับภาคีเครือข่ายทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติเพื่อเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยที่พึ่งของการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทของพื้นที่

3) มีการบูรณาการในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรที่มีอยู่รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีอิสระทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง