โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ครบวงจรตามแนวพระราชดำริดำเนินการกำหนดโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจ ดังนี้

  1. โครงสร้างหน่วยงาน

วิจัยและพัฒนา

– วิจัยพื้นฐาน

– วิจัยเชิงพื้นที่

– วิจัยและพัฒนา

– วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรม

– ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม

– งานถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

– งานที่ปรึกษาด้านวิชาการ

– งานฝึกอบรม

– งานบริการตรวจวิเคราะห์และมาตรฐาน

– งานสารสนเทศเพื่อการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น

บริหารงานทั่วไป

– งานธุรการ สารบรรณ

– งานพัสดุ และครุภัณฑ์

– งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

– งานเทคนิค ซ่อมบำรุง และอาคารสถานที่

– งานประชาสัมพันธ์ และงานบริการ

– งานประกันและควบคุมคุณภาพ

– งานกิจการพิเศษ และวิเทศสัมพันธ์