ศูนย์ APIC มีแผนการดำเนินงานตามพันธกิจ โดยแบ่งออกเป็น ระยะต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ดังนี้