พันธกิจศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจร ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ดำเนินงานวิจัยและพัฒนา สู่การบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านการแปรรูปและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรครบวงจร ผ่านความร่วมมือภาคีเครือข่าย สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และความยั่งยืนของท้องถิ่น